Mercury emissions

ENGLISH TEXT IS UNDER CONSTRUCTION

Kvikksølv (Hg) er et tungmetall som finnes i mange produkter. Etterhvert som produktene har utspilt sin rolle, havner de mer eller mindre bevisst i avfallskjeden. For noen år siden var det sterk fokus på kvikksølv og kadmium (Cd) i batterier. Egne innsamlingsordninger for batterier ble innført. Så, etter noen år kom direktiv fra SFT at batterier ikke lengre er farlig og nå kan kastes i søpla igjen.

Nye røykgassrenseanlegg ble idriftsatt sommeren 1989 (Brobekkanlegget) og sommeren 1990 (Klemetsrudanlegget). Alle utslippsresultat (krav) var tilfredstillende i lang tid, men så skjedde det.... Ved Klemetsrudanlegget fikk man et overutslipp av kvikksølv til vann. Renset avløpsvann går til Bekkelaget renseanlegg og overutslipp av tungmetaller kan føre til for høye tungmetallkonsentrasjoner i kloakkslammet som vanligvis benyttes som jordforbedringsmiddel.

Gjeldende krav i 1991 mht. kvikksølv var maks 10 µg/l renset avløpsvann. Prøve avlevert 19.12.91 viste hele 9.900 µg/l. Målinger i kloakkslam fra Bekkelaget viste en økning og bekreftet dermed målingene. Etter mange undersøkelser sommeren 1992 foretok man visse ombygginger ved anlegget og kunne da stort sett overholde kravene. Det viktigste man oppdaget ved disse undersøkelser var hvor viktig det er å behandle vannprøver som skal analyseres mht. Hg korrekt (ref. NS 4768) og hvor viktig det er å få resultater raskt og regelmessig.

Under undersøkelsene sommeren 1992 ble Hg analysert inn- og ut av alle tanker regelmessig. Ved et tilfelle hoppet inngående konsentrasjoner til renseanlegget (vann fra scrubber) fra 4-6 mg/l til 20 mg/l. For å kunne forklare eventuelle fremtidige overutslipp ble det besluttet å gå til innkjøp av eget Atomabsorbsjonsfotospektrometer (AAS) for analyse av Hg-konsentrasjoner inn og ut av vannrenseanleggene. Denne har nå vært i jevnt drift siden og resultatene er ikke oppløftende mht. kvikksølvmengder inn til forbrenningsanleggene.

Vedlagte kurve, Kvikksølv inn-ut av vannrenseanlegget 1992-95 viser hvorledes kvikksølv inn til vannrenseanlegget på Klemetsrudanlegget har holdt seg helt stabilt siden 1992 til feburar 1996. Man kan dermed fastslå alt tiltak mht batterier ikke har hatt noen som helst innvirkning på kvikksølvmengden til forbrenningsanleggene i Oslo. Resultatene er identisk ved Brobekkanlegget. Det finnes altså andre avfallsfraksjoner som bidrar jevnt til kvikksølvkonsentrasjonen ved forbrenningsanleggene. Ligger "synderen" innenfor avfallsgruppen elektronikkavfall?

Bjørn Baltzersen Teknisk sjef, Oslo renholdsverk